Privacy Statement

Dit is de privacy verklaring van Brandveilig leven Roosendaal. Om onze taken zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer of
e-mailadres. Wij registeren uw persoonsgegevens als u deelneemt als ambassadeur Brandveilig leven of als u een zakelijke relatie met ons heeft. Ook kunnen wij uw gegevens vastleggen als u contact met ons zoekt via onze website of e-mailadres.

In deze verklaring staat:

 • hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens,
 • welke persoonsgegevens wij verwerken,
 • voor welke doeleinden,
 • wie de gegevens mogen inzien,
 • hoe wij gegevens opslaan en bewaren,
 • aan wie wij gegevens doorgeven
 • welke invloed u daarop kunt uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Brandveilig leven Roosendaal, een onderdeel van gemeente Roosendaal.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u een (vrijwilligers-)overeenkomst aangaat met de gemeente. De gemeente verstrekt materialen, zoals een Brandveilig leven kleding en -pasje, in bruikleen.

Welke gegevens leggen wij vast

Wij leggen de gegevens vast die voor de uitvoering van onze werkzaamheden noodzakelijk zijn:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Rekeningnummer (als u een zakelijke relatie met ons heeft);
 • Ondertekende documenten;
 • Verstrekkingen (materialen, pas);
 • Deelname aan cursussen, trainingen, workshops;
 • Start- en einddatum;
 • Functie en team.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van gemeente Roosendaal die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en administratie van Brandveilig leven in Roosendaal. Uw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database op een beveiligde server.

Vertrouwelijk

Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens en alle personen die technisch onderhoud verrichten aan de systemen van gemeente Roosendaal hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verwerkt. Dit is in ieder geval de periode dat u de beschikking heeft over een Brandveilig leven kleding en -pasje. Voor documenten gelden wettelijk verplichte bewaartermijnen. Drie maanden nadat u Brandveilig kleding en -pasje heeft ingeleverd verwijderen wij uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats e.d.) uit onze database. Uw onpersoonlijke gegevens slaan wij geanonimiseerd op voor statistische doeleinden.

Intentieverklaringen worden vernietigd drie maanden nadat u kleding en pasje heeft ingeleverd. Voor vrijwilligersovereenkomsten houden wij de wettelijke bewaartermijn van 2 jaar aan.

Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden, tenzij:

 • u ons daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft (schriftelijk of e-mail),
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst,
 • of indien dit wettelijk verplicht is.

Website

Uw bezoek aan de website van Brandveilig leven Roosendaal wordt niet geregistreerd, tenzij u gebruik maakt van het contactformulier. In dat geval worden uw naam en emailadres vastgelegd.

Uw rechten

Vastlegging van uw gegevens in onze administratie geeft u een aantal rechten:

 • Inzage in uw gegevens
  U kunt een overzicht aanvragen van de gegevens die wij hebben opgenomen in onze administratie.
 • Recht op rectificatie
  Onjuiste of onvolledige gegevens passen wij op uw verzoek aan.
 • Recht op gegevensverwijdering
  U heeft het recht uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze database als u niet langer deelneemt aan buurtpreventie. Wij doen dit automatisch drie maanden na ontvangst van uw kleding en pasje. Als u hierom schriftelijk verzoekt doen wij dit na één maand. Dit geldt niet voor de vrijwilligersovereenkomst. Deze moeten wij 2 jaar bewaren.
 • Recht op beperking van gegevensverwerking
  U heeft het recht de verwerking of wijziging van uw gegevens (tijdelijk) te stoppen als u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor buurtpreventie of indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.
 • Recht van bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan buurtpreventie.
 • Recht op dataportabiliteit
  U kunt ons een kopie vragen van de gegevens die u ons heeft verstrekt in een formaat dat door andere instellingen kan worden verwerkt . U krijgt dan een Excel-bestand.

Rechten uitoefenen

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan: Brandveiligleven@roosendaal.nl Wij reageren zo spoedig mogelijk via e-mail.

Toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens

De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 betreft dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze privacy verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Aanpassingen aan het privacy statement

Deze privacy verklaring kan worden aangepast door gemeente Roosendaal.